Výběr podle značky:

Doporučujeme

Semišová mikina s kapucí

Semišová mikina s kapucí

barva: červená materiál: 80% bavlna, 20% polyester velikost: M stav: mírně nošená, u jedné kapsy flek

70,- Kč Detail

1. února 2015
Zmněna výše poštovného u České pošty
Upozorňujeme zákazníky, že jsme byli nuceni s platností od 1. února 2015 zvýšit cenu dopravného u České pošty, vzhledem je změně ceníku České pošty od stejného data. Nově je cena poštovného v rámci České republiky při platbě předem 119,- Kč, při platbě dobírkou 149,- Kč vč. DPH. Cena poštovného na Slovensko při platbě předem činí 349,- Kč, při platbě dobírkou 399,- Kč. Děkujeme za pochopení!

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením obchodního zákoníku (dále jen "PODMÍNKY") upravují právní vztahy vznikající mezi: obchodní společností Čičinka s.r.o., se sídlem na adrese Dlážděná 25, 267 21 Tmaň, IČO: 28973445, DIČ:CZ28973445 na straně jedné (dále jen "prodávající") a fyzickou nebo právnickou osobou, na straně druhé (dále jen "kupující").

1.2. PODMÍNKY jsou nedílnou součástí všech kupních smluv, které budou mezi smluvními stranami uzavřeny.

1.3. Zasláním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující s těmito podmínkami svůj bezvýhradný souhlas.

II. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je dodávka oblečení, bytového textilu a dalšího zboží (dále jen "zboží") závazně sjednaná mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvě včetně všech příloh této smlouvy.

III. Způsob uzavření kupní smlouvy, kupní cena zboží

3.1. Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky /návrhu Kupní smlouvy/ kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím. Objednávka může být doručena prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu, faxem, dopisem. Objednávka je vždy pro kupujícího závazná.

3.2. Cena uvedená u každého druhu zboží v internetovém obchodě je včetně DPH a představuje platnou kupní cenu zboží pro uzavření kupní smlouvy v daný den.

3.3. Cena zboží se rozumí "ze skladu prodávajícího", tj. nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu.

IV. Dodací lhůta

4.1. Běžná dodací lhůta pro zboží skladem je odeslání během druhého pracovního dne. V případě, že bude zboží nutné doobjednat, nebo nebude dočasně skladem, bude kupující o předpokládané době odeslání informován písemně nebo telefonicky následující pracovní den po odeslání objednávky.

V. Dodací podmínky

5.1. Kupující vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z těchto variant způsobu dodání zboží:

 

osobní převzetí v provozovně společnosti Čičinka s.r.o. v obci Tmaň Českou poštou s dobírkou či bez dobírky

5.2. V případě prvního způsobu dodání zboží je místem plnění sídlo provozovny prodávajícího. V případě druhém je místem a časem plnění okamžik předání České poště či kupujícímu (ten který nastal dříve).

5.3. Přechod rizik ke zboží - viz bod 8.1.

5.4. Není-li stanoveno jinak, náklady za dopravu platí kupující formou zvláštní položky na faktuře.

5.5. Prodávající je oprávněn plnit předmět kupní smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít. V případě částečného plnění předmětu smlouvy hradí kupující náklady na dopravu a dobírku pouze jednou.

VI. Platební podmínky

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží, včetně dopravného a DPH.

6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto variant způsobu úhrady:  

dobírkoubankovním převodem na základě zálohové faktury vystavené před dodáním zboží v hotovosti při předání zboží kupujícímu

6.3. Není-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak, je vydaná faktura splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

6.4. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

6.5. Kupující nabývá vlastnická práva k předmětu plnění z kupní smlouvy až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši - viz bod 8.6.

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat písemnou formou o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu případné škody.

VIII. Jiná ustanovení

8.1. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním České poště přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození věci z prodávajícího na kupujícího.

8.2. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 a následujících předpisů obchodního zákoníku ve znění platném v okamžiku sjednání kupní smlouvy..

8.3. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího a to nejpozději do 7 dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do šesti měsíců. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

8.4. Prodávající je povinen uznané vady odstranit náhradním plněním, dobropisem, nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vadu vyloučeny.

8.5. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

8.6. Přechod vlastnictví ke zboží: Kupující se stává vlastníkem zboží v okamžiku jeho úplného zaplacení tj. v okamžiku připsání částky za zboží na účet prodávajícího.

IX. Internetový obchod

9.1. Před zahájením spolupráce je kupující povinen seznámit se s obchodními podmínkami.

9.2. Heslo a jméno, kterým se přihlašuje do systému prodávajícího je známé pouze kupujícímu. V případě jeho ztráty nebo zneužití, je kupující povinen oznámit toto neprodleně prodávajícímu. Prodávající provede zablokování účtu kupujícího a nastaví nové heslo, které kupující později změní dle svého uvážení.

9.3. Objednávky uskutečněné formou internetu /jako závazný návrh kupní smlouvy/ jsou prodávajícím potvrzovány písemně a jsou vždy závazné pro kupujícího ihned po odeslání.

9.4. Kupující odpovídá za škody, které vznikly prodávajícímu vinou nesprávného použití internetového obchodu.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Všechny změny Kupní smlouvy i těchto Všeobecných obchodních podmínek budou prováděny výhradně v písemné formě a to formou písemného číslovaného Dodatku k uvedeným smluvním dokumentům.

10.2. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Skutečnosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené se řídí obchodním zákoníkem.

10.3. Řešení sporů

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu jedním nebo více rozhodci.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2011.Reklamační řád

Reklamaci je možné uplatnit na adrese společnosti Čičinka s.r.o., Dlážděná 25, 267 21 Tmaň. Reklamované zboží je možné předat osobně nebo prostřednictvím přepravce. Součástí reklamace musí být písemný popis vad, které jsou předmětem reklamace. V reklamaci je nutné uvést i číslo faktury, na níž se reklamace vztahuje. Reklamace počíná dnem přijetí veškerého reklamovaného zboží. Reklamační oddělení společnosti Čičinka s.r.o. vyřeší reklamaci v co nejkratším termínu a podá zákazníkovi zprávu o výsledku reklamačního řízení. Reklamace bude zpracována nejpozději do 30 dnů ode dne podání reklamace. Vyřízení reklamace bude provedeno náhradou škody ve formě výměny zboží za nové, nebo dobropisu. V případě výměny zboží v rámci reklamace hradí poštovné na adresu společnosti Čičinka s.r.o. zákazník, náklady na dopravu a balné po výměně ve směru k zákazníkovi půjde k tíži společnosti Čičinka s.r.o.

Výměna zboží

Zákazník může bez udání důvodu vyměnit odebrané zboží za jiné, nebo jej vrátit, a to jen za podmínky, že zboží musí být dále prodejné, nepoškozené, nepoužité a v době vrácení musí být v nabídce společnosti Čičinka s.r.o. na internetu cicinka.nabizi.cz. Zákazník v případě vrácení zboží zpět uhradí veškeré náklady na přepravu a balení zboží, které společnosti vznikly v souvislosti s vráceným zbožím.